Obchodní podmínky

Obchodní podmínky portálu mojeSMS.cz
společnost BEE WEB SOLUTIONS s.r.o.,
IČ: 06929389
DIČ: CZ06929389
se sídlem Jindřichov 415, 793 83, Jindřichov u Krnova,
Společnost je zapsána pod spisovou značkou C 73725 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: 2001430116 / 2010, Fio a.s.
Dále jako poskytovatel

      1. Definice poskytovaných služeb

1.1
Poskytovatel provozuje na portálu mojeSMS.cz uživatelské rozhraní pro správu vlastních SMS uživatele.
1.2
Poskytovatel poskytuje mobilní aplikeci pro platformy Android volně ke stažení na portále mojeSMS.cz
1.3
Kombinací těchto dvou služeb je zajištěno propojení internetového prostředí s GSM sítí, dále již jako služba, případně SMS brána.
1.4
Tato služba umožňuje odesílání jednotlivých SMS, hromadných SMS, napojení SMS brány na vlastní webové prostředí pomocí API.
1.5
Dále portál umožňuje zobrazit přijaté SMS, zpracovávat obsahy SMS a rozesílat SMS na různé typy koncových mobilních zařízení.
1.6
Odběratel může vytvářet seznamy telefonních čísel a může odesílat svým kontaktům inikátní odkaz na odhlášení z těchto seznamů.
1.7
Poskytovatel neprovozuje SMS bránu, pouze pomocí kombinace svého webového rozhraní a mobilní aplikace pro android poskytuje způsob, jak propojit mobilní přístroj odběratele s prostředím internetu.
1.8
Pro propojení služebb portálu mojeSMS.cz s vlastním webovým rozhraním je možno využít napojení prostřednictvím jednoduchého API.
1.9
Prostřednictvím portálu mojeSMS.cz není možné realizovat telefonní hovory.      2. Práva a povinnosti Odběratele

2.1
Odběratelem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která využívá služeb Poskytovatele.
2.2
Odběratel je povinen při využívání portálu mojeSMS.cz dodržovat ustanovení smlouvy, obchodních podmínek a obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva a zájmy Poskytovatele a třetích osob.
2.3
Odběratel udržuje veškerá přístupová data pro přihlášení k portálu mojeSMS.cz v tajnosti. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití tohoto hesla je Odběratel toto povinen neprodleně sdělit Poskytovateli, přičemž až do okamžiku nahlášení této skutečnosti je odpovědný za každé využití portálu včetně výše odebraných služeb.
2.4
Odběratel je povinen oznámit Poskytovateli neprodleně jakoukoliv okolnost či skutečnost, která by mohla ovlivnit využívání služby.
2.5
Odběratel nesmí využívat služby portálu mojeSMS.cz k obtěžování třetích stran, zejména k zasílání nevyžádaných dat (SPAM). Odběratel je dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, povinen při zasílání obchodního sdělení, disponovat souhlasem adresáta se zasíláním obchodního sdělení. Dále je povinností Odběratele dle uvedeného zákona uvést do textu obchodního sdělení totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje, a jasně a zřetelně uvést možnost, jak adresát může bez jakýchkoli nákladů projevit svůj nezájem o zasílání dalších obchodních sdělení. K tomuto účelu slouží odhlačovací odkaz, který může Odběratel připojit ke každé své zprávě. Odběratel prohlašuje, že si je těchto svých povinností dobře vědom.
2.6
Poskytovatel je oprávněn průběžně kontrolovat, zda Odběratel nezneužívá služeb ve smyslu předchozího odstavce. Pokud Odběratel poruší tento svůj závazek, bude takové porušení vždy považováno za zvlášť hrubé porušení smlouvy či obchodních podmínek a Poskytovatel je v tomto případě oprávněn s okamžitou platností a bez náhrady ukončit poskytování služeb Odběrateli.
2.7
V případě, že by byl Poskytovatel jakkoli sankcionován v důsledku toho, že Odběratel zneužil či porušil platné právní předpisy ČR, smluvní ujednání či ustanovení těchto podmínek, zvláště pak zákaz o rozesílání nevyžádaných sdělení, uhradí Odběratel Poskytovateli škodu, která mu takovýmto porušením smluvní povinnosti vznikne. To se vztahuje i na škodu, která vznikne poškozením dobrého jména Poskytovatele v důsledku soudního či jiného řízení vedeného proti Poskytovateli kvůli porušení právních předpisů, smluvních ujednání, těchto podmínek ze strany Odběratele.
2.8
Odběratel má právo zrušit svou registraci na serveru mojeSMS.cz prostřednictvím žádosti o zrušení registrace zaslané na adresu podpora@mojesms.cz nebo pověřenému zaměstnanci společnosti BEE WEB SOLUTIONS s.r.o. Takovým postupem dochází k ukončení smlouvy, a to uplynutím lhůty 30 dnů od doručení zrušení registrace Poskytovateli. Celý závazek zaniká až k okamžiku, kdy jsou beze zbytku vypořádány všechna vzájemná práva, povinnosti a nároky smluvních stran.


      3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1
Poskytovatel pravidelně sleduje a aktualizuje účty registrovaných Odběratelů tak, aby zajistil Odběrateli přístupnost a využitelnost zprostředkovaných služeb.
3.2
Poskytovatel se zavazuje, že zajistí provoz webové aplikace, a to včetně veškerého potřebného HW a SW vybavení tak, aby mohla být využívána Odběratelem.
3.3
Poskytovatel bude pro účely poskytování služby mojeSMS.cz vést záznamy o provozu této služby.
3.4
Poskytovatel využívá poskytnutá osobní data Odběratelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 480/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s čímž Odběratel souhlasí.
3.5
Poskytovatel neodpovídá za zneužití finančních prostředků na účtech registrovaných Odběratelů služby mojeSMS.cz třetími osobami. Provede však nezbytné kroky k zamezení takového zneužití.
3.6
V případě, že Odběratel poruší některé ustanovení smlouvy včetně jejích příloh, či těchto obchodních podmínek, je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody, například smluvní pokuty, které Poskytovatel zaplatil třetím stranám (státním orgánům, mobilním operátorům, ostatním smluvním partnerům) za porušení této povinnosti Odběratele. Stejně tak může po Odběrateli požadovat Poskytovatel náhradu jakékoli škody, která mu v důsledku porušení smlouvy ze strany Odběratele vznikla.
3.7
Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah SMS sdělení zasílaných ze strany Odběratele. Za obsah elektronické komunikace odpovídá vždy Odběratel.
3.8
Poskytovatel udržuje své vybavení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo Odběrateli zajištěno využívání služby v obvyklé kvalitě. V případě vzniku závady na technickém vybavení Poskytovatele se tento zavazuje odstranit závadu co nejdříve. Za nedostupnost služby Poskytovatel neodpovídá, byla-li tato způsobena závadou na technickém vybavení třetích stran. V takovém případě bude Poskytovatel Odběratele informovat o nedostupnosti služby.
3.9
Poskytovatel není oprávněn měnit data vzniklá provozem služeb pro Odběratele jinak než technickým zpracováním v souladu s požadavky Odběratele a smluveným obsahem služby.
3.10
Poskytovatel je oprávněn změnit podstatné technické parametry služby.
3.11
Poskytovatel je oprávněn zastavit poskytování služeb v následujících případech:
  • služby jsou v rozporu s právním řádem státu, na jehož území je služba poskytována,
  • služby jsou v rozporu s podmínkami poskytování služeb mobilních operátorů nebo jiných nenahraditelných poskytovatelů služeb,
  • služby jsou v rozporu se smlouvou či obchodními podmínkami poskytování služeb Poskytovatele,
  • Odběratel neplní povinnosti plynoucí z této smlouvy,
  • Mobilní operátor nebo správní orgán doporučí nebo nařídí zastavení poskytování služby.


      4. Platební podmínky

4.1
Aktuální platné ceny za poskytování služeb na portálu mojeSMS jsou uvedeny vždy online a jsou Odběrateli vždy k dispozici na portálu mojeSMS.cz. Ceny jsou platné až do vydání nových obchodních podmínek služeb
4.2
Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat ceny poskytovaných služeb. O případné změně cen budou Odběratelé informování na portálu mojeSMS.cz a odesláním zprávy na e-mail, který Odběratel vyplnil při registraci.
4.3
Poskytovatel se s Odběratelem dohodl na následujícím způsobu úhrady služeb:
  • Hlavní službou portálu mojeSMS.cz je služba kreditu „dobít kredit“ v rámci účtu Odběratele. Kredit ve výši dle platného ceníku je Odběrateli připsán na jeho účet automaticky po obdržení platby na účet poskytovatele.
  • Služba navýšení počtu zařízení opravňuje Odběrateli navýšit počet mobilních zařízení, které může propojit se svým účtem.
  • Služba API je službou, která umožní Odběrateli propojovat vlastní webové rozhraní s portálem mojeSMS a tím využívat vlastní mobilní zařízení jako soukromou SMS bránu. Tato služba je zpoplatněna jednorázově a je aktivní až po připsání platby na účet Poskytovatele
  • Veškeré platby je možné realizovat následujícími platebními metodami: převodem na účet. Po připsání finančních prostředků na účet Poskytovatele je částka odpovídající převedené částce vyfakturována. Faktury jsou vždy doručeny prostřednictvím e-mailu na adresu Odběratele, kterou zadal Odběratel při registraci, s čímž Odběratel výslovně souhlasí. Používat služby Poskytovatele může Odběratel až poté, co je platba připsána na účet Odběratele.
  • V případě domluvy Odběratele a Poskytovatele je možné nastavení platby zpětnou fakturací dle domluveného intervalu, a to po podpisu smlouvy ze strany Odběratele i Poskytovatele.
4.4
Odběratel má právo požádat o sdělení aktuální výše kreditu na mobilní telefonní číslo či kontaktní e-mail, které pro tento účel uvede v registraci; výši aktuálního kreditu pak vždy zjistí po přihlášení do svého uživatelského profilu přes internet.
4.5
Poskytovatel si vyhrazuje právo podmínky dle standardního ceníku jednotlivým Odběratelům upravovat, poskytovat individuální slevy (zejména množstevní slevy při intenzivním využívání služeb), nebo ceny či jiné podmínky jinak měnit.
4.6
Pokud nedošlo k žádnému čerpání kreditu (žádné odeslání SMS) na účtu Odběratele po dobu delší než 24 měsíců, je Poskytovatel oprávněn použít celou zůstatkovou část kreditu na úhradu manipulačních poplatků spojených se správou Odběratele v systému.
4.7
Odběratel si je vědom, že cena kreditu není cenou za odeslanou SMS a že cena jedné odeslané SMS se řídí dle jeho aktuálního tarifu u poskytovatele. V případě, že má Odběratel zpoplatněné SMS bude si Oprátor účtovat za každou odeslanou SMS.


      5. Garance a reklamační podmínky

5.1
Poskytovatel vynaloží veškeré rozumně splnitelné úsilí, aby nedocházelo k problémům se službou portálu mojeSMS.cz.
5.2
Poskytovatel se zavazuje udržovat své technické řešení v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality, pokud mu to dovolují okolnosti.
5.3
Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené Odběrateli při poskytování a/nebo využití služeb systému, které vznikly bez jeho zavinění a/nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
5.4
Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé nikoliv řádným a včasným odesláním a/nebo doručením SMS zprávy pokud zprávu předá do placené sítě operátora, popř. pokud služba bude nedostupná z důvodů na straně třetích osob, zejména operátorů nebo zásahem státních orgánů a/nebo z důvodů, za které společnost nemůže nést odpovědnost /tzv. vyšší moc/.
5.5
Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé porušením obchodních podmínek mezi Odběratelem a třetí stranou.
5.6
Odpovědnost za případné vady služeb bude řešena v rámci reklamačního řízení. Reklamaci služeb je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu na adrese podpora@mojesms.cz, případně písemně na adrese sídla Poskytovatele. V případě oprávněné reklamace provede Poskytovatel opětovné dodání služeb bez zbytečného odkladu.


      6. Další ustanovení

6.1
Poskytovatel je oprávněn z důvodu porušení Obchodních podmínek ze strany Odběratele vyloučit Odběratele ze systému a odstoupit od smlouvy. Ukončením smlouvy není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu škody. Odstoupení je účinné doručením oznámení na korespondenční adresu vyplněnou Odběratelem při registraci. Odběratel v takovém případě nemá nárok na vrácení nevyčerpané části kreditu.
6.2
Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností Poskytovatele vyplývající ze smlouvy, těchto podmínek nebo z právních předpisů. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení s uvedením důvodů na e-mailovou adresu Poskytovatele podpora@mojesms.cz. Odběratel má v případě oprávněného odstoupení od smlouvy nárok na vrácení nevyčerpané výše kreditu.
6.3
Odběratel souhlasí s tím, že veškeré neuhrazené závazky plynoucí z užívání služby budou předávány k vymáhání a budou po něm nárokovány veškeré náklady na vymáhání a další náklady s tím spojené.
6.4
V zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb, v návaznosti na vývoj právního prostředí nebo s ohledem na obchodní politiku, je Poskytovatel oprávněn provést změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek. Poskytovatel na tuto změnu upozorní Odběratele v rámci webové prezentace www.mojesms.cz vždy v časovém předstihu. Poskytovatel je povinen na uvedené webové adrese oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených obchodních podmínek. Pokud Odběratel nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy písemně nesdělí Poskytovateli svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených podmínek, považuje se taková změna za odsouhlasenou a je vůči Odběrateli účinná dnem účinnosti změny obchodních podmínek.


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 13.7.2020.